Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Nagradna križanka« (v nadaljevanju: igra) je družba Morela okulisti d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana - Brdo (v nadaljevanju: organizator).

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od izida časopisa Morela pogled, januarja 2022 do vključno 7. 4. 2022.
Error: The domain MORELA-DIGITAL.ODOO.COM is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID 16a7cbaa-4193-473b-94a2-418dce97d2f4. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.

3. Privolitev in posredovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglaša s splošnimi pogoji in dovoljuje, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov vse posredovane podatke o uporabniku (npr. ime in priimek) obdeluje v skladu s Politiko zasebnosti družbe Morela okulisti d.o.o. in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679.

4. Sodelujoči

V igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja (v nadaljevanju: sodelujoči). 

V igri ne smejo sodelovati zaposleni družbe Morela okulisti d. o. o. ali zaposleni v partnerskih družbah. Navedeni bodo iz igre izključeni s strani organizatorja.

5. Potek sodelovanja

Posamezen sodelujoči v nagradni igri sodeluje na način, da v času njenega trajanja: 

 1. Sestavi geslo nagradne križanke (v nadaljevanju rešitev)

 2. Geslo prepiše ali fotografira in pošlje na e-naslov: nagradna.igra@morela.si

Nagradna križanka je objavljena v januarski številki časopisa Morela pogled. Svoj brezplačni izvod lahko sodelujoči v nagradni igri dobi na naslednjih lokacijah:

 • Očesni center Morela, Tehnološki park 21, Stavba D, 3. nadstropje, 1000 Ljubljana - Brdo 

 • Optika Morela Citypark Ljubljana, Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana

 • Optika Morela Europark Maribor, Pobreška cesta 18, 2000 Maribor

ali ga prenese s spletnega naslova: https://www.morela.si/morela/pogled 

Vsak uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat.

V nagradno igro ne bodo vključene napačne rešitve in rešitve, ki bodo prispeli na e-naslov pred ali po določenem datumu trajanja nagradne igre.

Med vsemi prispelimi rešitvami bo organizator izžrebal nagrajenca z uporabo platforme https://www.random.org.

Sodelujoči soglaša, da se ob prevzemu nagrade naredi fotografija oz. posnetek, ki ga lahko organizator objavi na svojih profilih na družbenih omrežjih, na spletni strani (morela.si) in v časopisu Morela pogled.

6.  Nagrade

V nagradni igri bo podeljena 1 (ena) nagrada: pregled oči.

Nagrajenec bo lahko izbral enega od naslednjih pregledov:

 • predoperativni pregled,

 • pregled za očala ali

 • pregled za kontaktne leče.

Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tiste, ki je navedena v teh pravilih. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade. 

Organizator bo izvedel žreb 8. 4. 2022 in bo nagrajenca o nagradi obvestil s povratno e-pošto, s katere je nagrajenec poslal rešitev.

7.  Prevzem nagrade 

Nagrajenec prevzame nagrado na način, da:

 • se najkasneje do 29.4.2022 prijavi na izbrani pregled in

 • na dogovorjeni datum in uro obišče izbrano lokacijo, kjer se bo opravil pregled.

Možne lokacije pregledov; na vsaki lokaciji ni možno izvesti vseh pregledov:

 • Očesni center Morela, Tehnološki park 21, Stavba D, 3. nadstropje, 1000 Ljubljana – Brdo ali 

 • Optika Morela Citypark Ljubljana, Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana ali

 • Optika Morela Europark Maribor, Pobreška cesta 18, 2000 Maribor.

V kolikor nagrajenec na dogovorjeni termi ne pride na pregled, nagrada zapade.

8. Obdavčitev nagrad

Nagrada v tej nagradni igri je predmet obdavčitve. Dohodnino plača organizator. 

9. Upravičenost do nagrade

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili. 

10. Škoda in višja sila 

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali koriščenja oz. uporabe nagrade. 

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak. 

Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrado podeli med sodelujočimi, ki so v igri sodelovali do trenutka prekinitve le-te. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator aktivnost tudi odpove. O tem mora obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

11. Dokončnost rezultatov nagradne igre

Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni mogoča. V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. 

12. Internetna povezava

Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

13. Delovanje povezav, omrežij in spletnih strani

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v tej igri ter ne prevzema odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. Kot tudi ne odgovornosti za nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve. 

14. Izločitev iz nagradne igre

Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz igre, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam, ipd.).

15. Pritožbe in reklamacije

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

16. Objava pravil

Pogoji igre so objavljeni na spletni strani organizatorja www.morela.si.

17. Dopolnitve in spremembe teh pravil

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletni strani www.morela.si, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov nagradna.igra@morela.si, s pripisom Dodatne informacije o nagradni igri »Nagradna križanka«.

18. Veljavnost pravil 

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od dne 5. 1. 2022, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani www.morela.si. 

V Ljubljani, dne 17. 1. 2022

Morela okulisti d.o.o.